Mẫu báo cáo kiểm toán là mẫu báo cáo của đơn vị kiểm toán báo cáo về việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính nhà nước của các bộ, ngành. Mẫu báo cáo nên rõ nội dung kiểm toán, kết quả kiểm toán, kiến nghị của các bộ ngành khi có sự kiểm tra kiểm toán. Vậy mẫu báo cáo kiểm toán là gì? Nội dung của báo cáo kiểm toán ra sao? Hãy cùng Easybooks tìm hiểu ngay sau đây.

mau-bao-cao-kiem-toan

1. Báo cáo kiểm toán là gì?

– Kiểm toán là quá trình thu thập và đánh giá, xác thực các bằng chứng liên quan đến thông tin tài chính của doanh nghiệp, tổ chức nhằm xác định và báo cáo mức độ phù hợp giữa các thông tin đó đối với các chuẩn mực đã được thiết lập.

Trong đó, báo cáo tài chính bao gồm: Bảng cân đối kế toán

 • Báo cáo thu nhập
 • Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Các chính sách kế toán quan trọng và các thuyết minh khác.

– Vậy báo cáo kiểm toán có thể được hiểu là bảng tổng hợp kết luận cuối cùng của kiểm toán viên mà trên đó nhân sự kiểm toán đánh giá xem báo cáo tài chính của công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý hay chưa? Đã tuân thủ đúng theo Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành chưa? Để từ đó có thể đưa ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính.

>>>>>>>>> Xem thêm: Chứng chỉ hành nghề kế toán

2. Nội dung của báo cáo kiểm toán

Về cơ bản nội dung của báo cáo kiểm toán phải thực hiện những nội dung sau (mặc dù chưa có quy định bắt buộc):

Thứ nhất: Số hiệu và tiêu đề của báo cáo

Số hiệu của báo cáo kiểm toán phát hành phải được ghi cụ thể, báo cáo kiểm toán phát hành trong cùng năm của đơn vị được kiểm toán thường được ghi liên tiếp nhau để tiện theo dõi.

Tiêu đề của báo cáo cần ghi “Báo cáo kiểm toán độc lập”.

Thứ hai: Người nhận báo cáo kiểm toán

Người nhận báo cáo kiểm toán thường là: Hội đồng quản trị, Ban (Tổng) Giám đốc, Giám đốc, Nhà đầu tư… tùy thuộc vào mục đích cũng như đơn vị được kiểm toán.

Ngay sau mục người nhận báo cáo kiểm toán sẽ là phần mở đầu giới thiệu về báo cáo đã được kiểm toán của đơn vị, ngày lập cũng như số trang của báo cáo kiểm toán và báo cáo tài chính được kiểm toán là gì? Niên độ kiểm toán như thế nào?

mau-bao-cao-kiem-toan

Thứ ba: Trách nhiệm của Đơn vị được kiểm toán với báo cáo tài chính

Đây có thể coi là mục Cam kết của đơn vị kiểm toán (hay thành viên chủ chốt) về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý về báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Thứ tư: Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của Đơn vị được kiểm toán, nội dung Báo cáo đã được kiểm toán cần thể hiện trách nhiệm của Kiểm toán viên khi đưa ra ý kiến kiểm toán dựa vào quá trình kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán.

>>>>>>>>>> Bài viết có liên quan: Tổng kiểm toán nhà nước là ai?

Thứ năm: Ý kiến kiểm toán

Ở phần này Kiểm toán viên đưa ra ý kiến của mình về đơn vị được kiểm toán

Ý kiến kiểm toán có các loại như sau:

 • Ý kiến kiểm toán dạng ngoại trừ được đưa ra khi đã thu thập được đầy đủ và thích hợp các bằng chứng kiểm toán để kiểm toán viên kết luận các sai sót, xét riêng lẻ hay tổng hợp lại, có ảnh hưởng trọng yếu nhưng không lan tỏa đối với báo cáo tài chính; hoặc kiểm toán viên không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán nhưng kiểm toán viên đánh giá rằng những ảnh hưởng có thể có sai sót chưa được phát hiện (nếu có) có thể là trọng yếu nhưng không lan tỏa đối với báo cáo tài chính.
 • Ý kiến kiểm toán trái ngược được đưa ra khi dựa trên các bằng chứng kiểm toán đã thu thập được và kiểm toán viên kết luận là các sai sót, xét riêng lẻ hay tổng hợp lại có ảnh hưởng trọng yếu và lan tỏa đối với báo cáo tài chính.
 • Từ chối đưa ra ý kiến được đưa ra khi có giới hạn quan trọng tới phạm vi kiểm toán hoặc thiếu thông tin liên quan đến một số lượng lớn các khoản mục ở đó mà kiểm toán viên không thể thu thập các bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp để có ý kiến về báo cáo tài chính.
 • Phần “Vấn đề cần nhấn mạnh” được nêu ra khi Kiểm toán viên thu hút sự chú ý của người sử dụng đối với một vấn đề đã được trình bày hoặc thuyết minh trong báo cáo tài chính mà theo đánh giá của kiểm toán viên vấn đề đó đặc biệt quan trọng để người sử dụng hiểu được báo cáo tài chính thì kiểm toán viên cần trình bày thêm “Vấn đề cần nhấn mạnh” trong báo cáo kiểm toán.
 • Phần “Vấn đề khác” đưa ra khi kiểm toán viên thấy cần phải trao đổi về một vấn đề khác ngoài các vấn đề đã được trình bày hoặc thuyết minh trong báo cáo tài chính mà theo đánh giá của kiểm toán viên thì vấn đề khác đó là thích hợp để người sử dụng hiểu rõ hơn về cuộc kiểm toán, về trách nhiệm của kiểm toán viên hoặc về báo cáo kiểm toán đồng thời pháp luật và các quy định cũng không cấm việc này thì kiểm toán viên phải trình bày vấn đề trong báo cáo kiểm toán với tiêu đề “Các vấn đề khác” hoặc “Vấn đề khác”.

Như vậy để thấy trong báo cáo tài chính chỉ có thể tồn tại 1 trong 4 ý kiến kiểm toán. Ngoài ra có thể gồm “Vấn đề cần nhấn mạnh” hoặc “Vấn đề khác”.

Thứ sáu: Ngày lập báo cáo kiểm toán

Ngày lập báo cáo kiểm toán không được trước ngày đơn vị được kiểm toán lập báo cáo tài chính và không được trước ngày thu thập bằng chứng kiểm toán.

Thứ bảy: Tên công ty kiểm toán và người ký báo cáo kiểm toán

Báo cáo kiểm toán ghi rõ tên công ty Kiểm toán

Người ký báo cáo kiểm toán phải gồm 2 thành viên có chứng chỉ hành nghề kiểm toán trong đó có 1 thành viên Ban Giám đốc. Dưới mỗi chữ ký cần ghi rõ họ tên, Số đăng ký hành nghề kiểm toán của Kiểm toán viên đó.

>>>>>>>>>> Xem ngay: Bằng chứng kiểm toán là gì?

3. Mẫu báo cáo kiểm toán

mau-bao-cao-kiem-toan

Công ty kiểm toán XYZ

Địa chỉ, điện thoại, fax…

Số: … /20×2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: [Người nhận báo cáo kiểm toán]

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty ABC, được lập ngày…, từ trang…đến trang…., bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/20×1, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu (nếu có), Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc:

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên:

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên:

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty ABC tại ngày 31/12/201x, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

[(Hà Nội), ngày…tháng…năm…]

Công ty kiểm toán XYZ
Tổng Giám đốc (Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)

Số

Giấy CN ĐKHN kiểm toán:…

Kiểm toán viên

(Họ và tên, chữ ký)

Kiểm toán viên (Họ và tên, chữ ký)                   Số

Giấy CN ĐKHN kiểm toán:…

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên đây, EasyBooks đã giúp bạn tìm hiểu về  “Mẫu báo cáo kiểm toán”. Hy vọng thông tin này hữu ích tới quý bạn đọc.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ tới Phần mềm kế toán EasyBooks qua số hotline: 1900 57 57 54. Đội ngũ nhân viên của SoftDreams luôn hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

———————————

Phần mềm kế toán EasyBooks – NÂNG TẦM DOANH NGHIỆP

 • EasyBooks đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản trị tài chính kế toán cho mọi doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC và 133/2016/TT-BTC.
 • Đưa ra cảnh báo cho kế toán khi hạch toán không hợp lệ, tồn quỹ âm – kho âm và không tuân thủ các nguyên tắc kế toán.
 • Tất cả tính năng và hệ thống báo cáo của phần mềm được xây dựng dựa trên quy chuẩn chung của Bộ Tài chính.
 • EasyBooks nâng cấp ứng dụng MIỄN PHÍ khi có thay đổi về chính sách kế toán, thuế, nghị định, thông tư.
 • Đánh giá hiệu quả kinh doanh chi tiết và tối giản thao tác, giảm thời gian nhập liệu chứng từ cho kế toán.

—————–

Hướng dẫn: Lập chứng từ nhập kho cho hộ kinh doanh theo Thông Tư 88 

Liên hệ để được tư vấn về phần mềm kế toán

Hotline: 1900 57 57 54.

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: Phần mềm kế toán EasyBooks

Group trao đổi: Cộng đồng hỗ trợ Phần mềm kế toán EasyBooks – SOFTDREAMS

Địa chỉ: Nhà khách ATS, số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo
Easybooks - Phần mềm kế toán online dành cho mọi doanh nghiệp