Bài viết dưới đây Phần mềm kế toán Online EasyBooks sẽ tổng hợp và chia sẻ về chi phí thuế TNDN hoãn lại là gì? Đặc điểm và nguyên nhân thuế TNDN hoãn lại? Quy định khi hạch toán thuế TNDN hoãn lại? Cách tính thuế TNDN hoãn lại? Mời quý bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé!

chi-phi-thue-tndn-hoan-lai-la-gi

1. Chi phí thuế TNDN hoãn lại là gì?

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được bao gồm bởi chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành đã phát sinh trong năm hành chính. Đây chính là căn cứ để xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sau thuế trong năm tài chính hiện hành.

– Chi phí thuế thu nhập hoãn lại (Deferred Income Tax) là thuế TNDN sẽ phải nộp trong tương lai dựa trên các khoản đã chênh lệch tạm thời chịu thuế TNDN trong năm tài chính hiện hành.

– Chi phí thuế TNDN hiện hành là số thuế TNDN sẽ phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế trong năm tài chính và thuế suất TNDN hiện hành.

Tóm lại, chi phí thuế TNDN hoãn lại là số thuế thu nhập mà doanh nghiệp, công ty nộp trong tương lai đã phát sinh từ việc:

 • Ghi nhận thuế TNDN hoãn lại phải trả trong năm tài chính hiện hành;
 • Hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả hoặc tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi từ các năm tài chính trước đó.

>>>>>> Xem thêm: Nguyên Tắc Giá Gốc Trong Kế Toán

2. Đặc điểm và nguyên nhân thuế TNDN hoãn lại

2.1 Đặc điểm của thuế TNDN hoãn lại

Thuế TNDN hoãn lại phát sinh dựa theo sự chênh lệch giữa các cơ sở đã ghi nhận của các hạng mục đã hạch toán trên báo cáo tài chính của công ty liên quan đến kế toán và thuế. Thuế TNDN hoãn lại được thể hiện vai trò trên các báo cáo tài chính là nghĩa vụ tính thuế của kế toán và thuế. Nó cũng được xem là công cụ sẽ giúp cân bằng nghĩa vụ theo kế toán và thuế.

Nếu giá trị thuế TNDN hoãn lại phải trả trong tương lai lớn hơn hoặc nhỏ hơn đối với giá trị cần phải nộp thực tế, thì các công ty cần phải ghi nhận khoản thuế TNDN hoãn lại.

=> Việc nâng giá trị mức thuế khác đối với thực tế sẽ không gây ra sự chênh lệch trong tổng số thuế TNDN cần nộp. Cho nên quá trình này sẽ không ảnh hưởng hoặc vi phạm các quy định về Luật Quản lý thuế hiện hành. Thuế TNDN hoãn lại là kết quả của sự chênh lệch giữa chi phí tính thuế thu nhập được ghi nhận trên báo cáo thu nhập và thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp thực tế.

2.2. Nguyên nhân phát sinh thuế TNDN hoãn lại

Nguyên nhân phát sinh thuế TNDN hoãn lại là do công ty thanh toán các khoản nợ phải trả hoặc thu hồi các giá trị tài sản. Do đó, thuế TNDN hoãn lại phải trả hoặc chưa đạt tới mức và đã vượt quá mức thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm hiện hành trong tương lai.

Thực tế các khoản thanh toán và thu hồi này không quá ảnh hưởng đến tổng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, tuy nhiên khoản thuế TNDN hoãn lại vẫn phải được công ty ghi nhận.

>>>>> Có thể bạn quan tâm: Nguyên Giá Tài Sản Cố Định Là Gì?

3. Quy định khi hạch toán thuế TNDN hoãn lại

chi-phi-thue-tndn-hoan-lai-la-gi

 • Khi lập bảng báo cáo tài chính, kế toán cần phải xác định chi phí thuế TNDN hoãn lại theo đúng quy định của chuẩn mực kế toán về thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Kế toán không được phản ánh vào tài khoản tài sản thuế TNDN hoãn lại hoặc thuế TNDN hoãn lại phải trả phát sinh từ các giao dịch đã được ghi nhận trực tiếp vào vốn kinh doanh của công ty;
 • Cuối kỳ kế toán sẽ kết chuyển chênh lệch giữa số phát sinh bên nợ và bên có tài khoản 8212 của chi phí thuế TNDN hoãn lại qua tài khoản 911 trên xác định kết quả của hoạt động kinh doanh.

Vậy bảng xác định tài sản thuế TNDN hoãn lại làm trong cuối năm tài chính, kế toán sẽ ghi nhận hoặc hoàn nhập tài sản thuế TNDN hoãn lại phát sinh ở các giao dịch đã được ghi nhận vào chi phí thuế TNDN hoãn lại.

=> Ghi tăng giá trị tài sản thuế TNDN hoãn lại 

Khi tài sản thuế TNDN hoãn lại phát sinh trong năm tài chính lớn hơn tài sản thuế TNDN hoãn lại được hoàn nhập trong năm. Cách hạch toán như sau:

 • Nợ TK 243 – Tài sản thuế TNDN hoãn lại (ghi bên nợ khi giá trị tài sản thuế TNDN hoãn lại tăng hơn so với trong năm);
 • Có TK 8212 – Chi phí thuế TNDN hoãn lại (ghi bên có khi giá trị tài sản thuế TNDN hoãn lại tăng hơn so với trong năm).

=> Ghi giảm tài sản thuế TNDN hoãn lại 

Khi tài sản thuế TNDN hoãn lại phát sinh trong năm tài chính nhỏ hơn tài sản thuế TNDN hoãn lại được hoàn nhập trong năm. Cách hạch toán như sau:

 • Nợ TK 8212 – Chi phí thuế TNDN hoãn lại (ghi bên nợ khi giá trị tài sản thuế TNDN hoãn lại giảm hơn so với trong năm);
 • Có TK 243 – Tài sản thuế TNDN hoãn lại (ghi bên có khi giá trị tài sản thuế TNDN hoãn lại giảm hơn so với trong năm).

>>>>> Tìm hiểu thêm: Sổ Kế Toán Có Bắt Buộc Mở Vào Đầu Kỳ Kế Toán Năm Không?

4. Cách tính thuế TNDN hoãn lại

Xác định thuế TNDN hoãn lại dựa vào khoản ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh từ 2 yếu tố như sau:

 • Ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại của năm tài chính;
 • Hoàn nhập thuế TNDN hoãn lại phải trả đã được ghi nhận của các năm trước.

Báo cáo tài chính cuối năm, doanh nghiệp phải xác định, ghi nhận thuế TNDN hoãn lại phải trả (nếu có), theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp. Như vậy công thức để tính thuế TNDN hoãn lại như sau:

Thuế TNDN hoãn lại phải trả = Tổng chênh lệch tạm thời được khấu trừ + Giá trị được khấu trừ chuyển cho năm sau của các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng x thuế suất thuế tndn hiện hành

Như vậy, khi ghi nhận thuế TNDN hoãn lại phải trả trong năm tài chính doanh nghiệp sẽ thực hiện cụ thể sự bù trừ giữa số thuế TNDN hoãn lại phải trả phát sinh trong năm với số thuế TNDN hoãn lại phải trả đã ghi nhận từ các năm trước nhưng năm nay sẽ được ghi giảm.

=> Ghi nhận bổ sung vào số thuế TNDN hoãn lại và ghi tăng chi phí thuế TNDN hoãn lại

Khi có sự chênh lệch giữa số thuế TNDN hoãn lại phát sinh lớn hơn trong năm tài chính so với số thuế TNDN hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm.

=> Ghi giảm vào số thuế TNDN hoãn lại và ghi giảm chi phí thuế TNDN hoãn lại

Khi có sự chênh lệch giữa số thuế TNDN hoãn lại phát sinh nhỏ hơn trong năm tài chính so với số thuế TNDN hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm.

>>>>>> Tham khảo: Những Việc Kế Toán Cần Làm Trong Tháng 4/2024

chi-phi-thue-tndn-hoan-lai-la-gi

* Một số ví dụ: 

Chênh lệch trong thời gian khấu hao tài sản cố định.

Ngày 01/01/202x, công ty A mua một máy móc có nguyên giá 4 tỷ, thực hiện trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng với thời gian khấu hao 8 năm. Theo quy định của thuế về thời gian khấu hao loại máy móc này là 5 năm.

Ta xác định thuế thu nhập hoãn lại tại cuối năm 202x như sau:

 • Cơ sở tính thuế của chi phí khấu hao theo kế toán là 4 tỷ : 8 năm = 500 triệu.
 • Cơ sở tính thuế của chi phí khấu hao theo luật thuế là 4 tỷ : 5 năm = 800 triệu.
 • Chênh lệch tạm thời phải chịu thuế là:  800 triệu – 500 triệu = 300 triệu.
 • Thuế thu nhập hoãn lại với thuế suất 20%, ta có: 300 triệu x 20% = 60 triệu.

Kế toán hạch toán: ghi nợ tài khoản 8212, ghi có tài khoản 347, số tiền 60 triệu.

Doanh thu chưa thực hiện phát sinh trong giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo chương trình dành cho khách hàng truyền thống.

Siêu thị B thực hiện chương trình dành cho khách hàng thân thiết, trong thời gian 01/04/20×1 đến 31/3/20×3 khách hàng tích lũy từ 10.000 điểm; (tương đương giá trị hàng 100 triệu đồng); thì sẽ đổi được một phần quà trị giá 10 triệu đồng, thời gian cuối cùng để nhận quà tặng là 31/03/20×2. 

Khách hàng thân thiết A trong năm 20×1 mua lượng hàng trị giá 80 triệu đồng, tương đương 8.000 điểm, từ 01/01/20×2, đến ngày 31/03/20×2 mua lượng hàng trị giá 30 triệu, tương đương 3.000 điểm. Khách hàng A đã thực hiện đổi 10.000 điểm lấy quà tặng ngày 31/03/20×2.

Ta xác định thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại cuối năm 20×1 như sau:

Tại ngày 31/12/20×1: tổng giá trị hóa đơn hàng hóa xuất bán cho khách hàng A là 80 triệu đồng, trong đó, doanh thu chưa thực hiện là 8 triệu đồng = 80 triệu (giá trị hàng đã mua), nhân 10 triệu (tổng giá trị quà tặng), chia 100 triệu (tổng giá trị hàng tối thiểu phải mua), cho nên doanh thu đã ghi nhận với khách hàng A là 80 triệu trừ 8 triệu bằng 72 triệu đồng.

 • Cơ sở tính thuế của doanh thu theo thuế là 80 triệu.
 • Cơ sở tính thuế của doanh thu theo kế toán là 72 triệu.
 • Chênh lệch tạm thời được khấu trừ là 80 triệu trừ 72 triệu bằng 8 triệu.
 • Thuế thu nhập hoãn lại với thuế suất 20% bằng 8 triệu nhân 20%, bằng 1,6 triệu.

Kế toán hạch toán: Ghi Nợ tài khoản 243 và ghi Có tài khoản 8212, số tiền 1,6 triệu.

Lỗ tính thuế chưa sử dụng. (tức số lỗ được chuyển theo quy định luật Thuế)

Năm 20×1 công ty E có số lỗ trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là 450 triệu, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%. Theo kế hoạch, công ty E dự tính là chắc chắn có lợi nhuận tính thuế hơn 450 triệu trong năm 20×2

 • Chênh lệch tạm thời được khấu trừ năm 20×1 là 450 triệu. (phát sinh từ số lỗ được chuyển sang các năm sau)
 • Thuế thu nhập hoãn lại là 450 triệu, nhân 20%, bằng 90 triệu.

Tại cuối năm 20×1, kế toán hạch toán: Ghi nợ tài khoản 243, ghi có tài khoản 8212, số tiền 90 triệu.

Lưu ý: Doanh nghiệp chỉ được ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại trong năm hiện hành, nếu doanh nghiệp dự tính là chắc chắn sẽ có đủ lợi nhuận tính thuế thu nhập trong tương lai để sử dụng các khoản lỗ tính thuế từ các năm trước đó.

>>>>> Quý Anh/ Chị quan tâm có thể đăng ký nhận tư vấn & trải nghiệm MIỄN PHÍ Phần mềm Kế toán EasyBooks ngay tại đây nhé: http://dangkydemo.easybooks.vn/

Trên đây, EasyBooks đã giúp bạn tìm hiểuChi Phí Thuế TNDN Hoãn Lại Là Gì. Hy vọng thông tin này hữu ích tới quý bạn đọc.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ tới Phần mềm kế toán Online EasyBooks qua số hotline: 1900 57 57 54. Đội ngũ nhân viên của SoftDreams luôn hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.  

———————————

EASYBOOKS – ĐƠN GIẢN HÓA CÔNG TÁC KẾ TOÁN

 • EasyBooks đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản trị tài chính kế toán cho mọi doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC và 133/2016/TT-BTC.
 • Đưa ra cảnh báo cho kế toán khi hạch toán không hợp lệ, tồn quỹ âm – kho âm và không tuân thủ các nguyên tắc kế toán.
 • Tất cả tính năng và hệ thống báo cáo của phần mềm được xây dựng dựa trên quy chuẩn chung của Bộ Tài chính.
 • EasyBooks nâng cấp ứng dụng MIỄN PHÍ khi có thay đổi về chính sách kế toán, thuế, nghị định, thông tư.
 • Đánh giá hiệu quả kinh doanh chi tiết và tối giản thao tác, giảm thời gian nhập liệu chứng từ cho kế toán.

____________________

Phim ngắn giới thiệu Công ty SoftDreams và Phần mềm kế toán EasyBooks

Liên hệ để được tư vấn về phần mềm kế toán

Hotline: 1900 57 57 54.

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: Phần mềm kế toán EasyBooks

Group trao đổi: Cộng đồng hỗ trợ Phần mềm kế toán EasyBooks – SOFTDREAMS

Địa chỉ: Nhà khách ATS, số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo
Easybooks - Phần mềm kế toán online dành cho mọi doanh nghiệp