Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được phản ánh trên tài khoản 511, là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động bán hàng hóa, thành phẩm hoặc cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Vậy hạch toán doanh thu theo thông tư 200 như thế nào? Hãy cùng Phần mềm kế toán EasyBooks tìm hiểu ngay sau đây nhé!

hach-toan-doanh-thu-theo-thong-tu-200

1. Doanh thu bán hàng – tài khoản 511 là gì? 

Theo quy định tại Điều 79  Thông tư 200/2014/TT-BTC:

Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ là tài khoản dùng để phản ánh doanh thu thu được của doanh nghiệp trong một kế toán bao gồm bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ của cả công ty mẹ và công ty con trong một tập đoàn.

Tài khoản 511 phản ánh doanh thu của hoạt động sản xuất, kinh doanh từ các nghiệp vụ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác.

>>>>>> Xem thêm: Tra Cứu Doanh Nghiệp Rủi Ro Cao Về Thuế

2. Kết cấu tài khoản 511

hach-toan-doanh-thu-theo-thong-tu-200

 • Tài khoản 5111 – Doanh thu bán hàng hóa: Đây là tài khoản dùng để phản ánh doanh thu của hàng hóa đã bán trong một kỳ kế toán của công ty. Tài khoản 5111 chủ yếu được sử dụng trong kinh doanh hàng hóa, lương thực,…
 • Tài khoản 5112 – Doanh thu bán các thành phẩm: Phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của sản phẩm, hàng hóa đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản 5112 chủ yếu được sử dụng trong ngành sản xuất vật chất như công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, ngư nghiệp,…
 • Tài khoản 5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ: Tài khoản này phản ánh doanh thu và doanh thu thuần đối với khối lượng dịch vụ đã hoàn thành việc cung cấp cho khách hàng trong một kỳ kế toán. Tài khoản 5113 chủ yếu được sử dụng trong các dịch vụ như dịch vụ vận tải, du lịch, kế toán, công nghệ,…
 • Tài khoản 5114 – Doanh thu trợ cấp, trợ giá: Phản ánh các khoản doanh thu từ các khoản trợ cấp, trợ giá của nhà nước khi doanh nghiệp thực hiện cung cấp hàng hóa, sản phẩm theo yêu cầu của Nhà nước.
 • Tài khoản 5117 – Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư: Phản ánh khoản doanh thu từ cho thuê bất động sản đầu tư và doanh thu từ nhượng bán, thanh lý bất động sản đầu tư.
 • Tài khoản 5118 – Doanh thu khác: Đây là tài khoản dùng để phản ánh các khoản doanh thu khác ngoài 5 tài khoản liệt kê trên như doanh thu từ bán vật liệu, phế liệu, nhượng bán công cụ, dụng cụ và doanh thu khác.

>>>>> Tham khảo: Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp Thông Tư 133

3. Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

hach-toan-doanh-thu-theo-thong-tu-200

– Doanh thu bán hàng chỉ ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu khi đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích liên quan đến quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa cho người mua;
 • Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền kiểm soát, quản lý hàng hóa như người sở hữu;
 • Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Nếu trong hợp đồng quy định người mua được quyền trả lại sản phẩm, hàng hóa đã mua theo những điều kiện cụ thể, thì doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu khi những điều kiện đó không còn tồn tại và người mua không được quyền trả lại sản phẩm, hàng hóa (trừ trường hợp trả lại hàng dưới hình thức đổi lại để lấy hàng hóa khác);
 • Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích từ giao dịch bán hàng;
 • Xác định được các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

– Doanh thu cung cấp dịch vụ chỉ ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Nếu trong hợp đồng quy định người mua được quyền trả lại dịch vụ đã mua theo những điều kiện cụ thể, thì doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu khi những điều kiện đó không còn tồn tại và người mua không được quyền trả lại dịch vụ đã cung cấp;
 • Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ;
 • Xác định được các chi phí liên quan đến việc hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ.

– Không ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ khi:

 • Giao hàng hóa, vật tư, bán thành phẩm cho bên ngoài gia công chế biến, hàng gửi bán theo hình thức gửi bán đại lý, ký gửi (chưa được xác định là đã bán);
 • Số tiền thu được từ việc bán sản phẩm sản xuất thử;
 • Các doanh thu hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác.

4. Hạch toán doanh thu – tài khoản 511 theo thông tư 200

4.1 Hạch toán doanh thu khối lượng thành phẩm

 • Đối với hàng hóa dịch vụ, bất động sản đầu tư thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi trường. Hạch toán khoản doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ theo giá chưa bao gồm thuế. các khoản nộp (chi tiết từng loại thuế) được tách riêng khi ghi nhận doanh thu.

Nợ 111, 112, 131: Tổng giá thanh toán

Có 511: Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ chưa gồm thuế.

Có 333: Thuế và các khoản phải nộp nhà nước.

 • Trường hợp không tách được ngay số thuế chưa nộp thì phải lập biên lai ghi cả số thuế chưa nộp. Định kỳ xác định nghĩa vụ thuế và ghi giảm doanh thu:

Nợ 511: Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ.

Có 333: Thuế và các khoản phải nộp nhà nước.

4.2 Hạch toán doanh thu theo hình thức trả góp

Doanh thu tính theo hình thức trả góp thì số tiền trả chậm phải thu của khách hàng được phản ánh vào tài khoản 3387 “Doanh thu chưa thực hiện”. Tiền lãi định kỳ được kết chuyển vào tài khoản 515 “Doanh thu từ hoạt động tài chính”. 

 • Khi bán hàng hóa trả góp, kế toán phản ánh doanh thu theo giá trả tiền ngay chưa có thuế:

Nợ 131: Phải thu của khách hàng

Có 511: Doanh thu từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (giá trả tiền ngay chưa bao gồm thuế).

Có 333: Thuế và các khoản phải nộp nhà nước.

Có 3387: Doanh thu chưa thực hiện (số tiền chênh lệch giữa tổng số tiền tính theo giá bán trả góp và giá bán trả ngay).

 • Ghi nhận doanh thu tiền lãi bán hàng trả góp trong kỳ phản ánh vào các tài khoản:

Nợ 3387: Doanh thu chưa thực hiện

Có 515: Doanh thu từ hoạt động tài chính (số tiền lãi trả góp)

4.3 Hạch toán doanh thu theo hình thức thuê TSCĐ, bất động sản

Kế toán doanh thu thường làm những công việc gì?

Đối với hoạt động cho thuê TSCĐ và bất động sản, việc hạch toán doanh thu phải phù hợp với dịch vụ cho thuê TSCĐ và bất động sản đầu tư đã hoàn thành trong từng kỳ. Khi xuất hóa đơn thanh toán tiền thuê TSCĐ và bất động sản đầu từ, kế toán ghi:

Nợ 131: Phải thu của khách hàng (trong trường hợp chưa nhận tiền ngay)

Nợ 111, 112: (trong trường hợp thu được tiền ngay)

Có 511: Doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có 3331: Thuế GTGT phải nộp

 • Trường hợp nhận trước nhiều kỳ doanh thu từ hoạt động cho thuê TSCĐ và cho thuê bất động sản đầu tư, kế toán ghi:

Nợ 111, 112: Tổng tiền nhận trước

Có 3387: Doanh thu chưa thực hiện (giá chưa bao gồm thuế)

Có 3331: Thuế GTGT phải nộp

 • Tính và kết chuyển doanh thu cuối kỳ:

Nợ 3387: Doanh thu chưa thực hiện (giá chưa bao gồm thuế)

Có 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5113 và 5117)

 • Số tiền phải hoàn trả cho khách hàng do việc hợp đồng cho thuê TSCĐ và BĐS đầu tư không được thực hiện tiếp hoặc thời gian hợp đồng ngắn hơn so với thời gian đã thu tiền trước đó, ghi như sau:

Nợ 3387: Doanh thu chưa thực hiện (giá chưa bao gồm thuế)

Nợ 3331: Thuế GTGT phải nộp (Số hoàn trả cho bên thuê về thuế GTGT không được thực hiện)

Có 111, 112: Tổng số tiền hoàn trả

>>>>>> Có thể bạn quan tâm: Hướng Dẫn Hạch Toán Thu Hộ Chi Hộ

4.4 Doanh thu bán hàng qua đại lý hưởng hoa hồng

 1. a) Kế toán bên đại lý giao hàng
 • Khi xuất hàng hóa cho bên đại lý phải lập “Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý”, kế toán ghi:

Nợ 157: Hàng gửi đi bán

Có 155, 156

 • Sau khi hàng hóa gửi cho đại lý đã được bán, căn cứ vào bảng kê khai hóa đơn của hàng hóa đã bán do đại lý lập và gửi cho kế toán, thực hiện hạch toán doanh thu bán hàng theo giá bán chưa bao gồm thuế:

Nợ 111, 112, 131,…: Tổng giá thanh toán

Có 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có 3331: Thuế GTGT phải nộp

Đồng thời ghi nhận giá vốn của hàng bán:

Nợ 632: Giá vốn hàng bán

Có 157: Hàng gửi bán

 • Số tiền hoa hồng trả cho đại lý, ghi:

Nợ 642: Chi phí quản lý kinh doanh (Chưa bao gồm gồm thuế GTGT)

Nợ 133: Thuế GTGT được khấu trừ

Có 111, 112, 131,…

 1. b) Kế toán đơn vị nhận làm đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng
 • Nếu hàng nhận đại lý đã bán được, dựa vào hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng và các chứng từ liên quan khác, kế toán ghi nhận số tiền bán hàng đại lý phải trả cho bên giao hàng như sau:

 Nợ 111, 112, 131,…

Có 331: Tổng số tiền phải trả người bán

 • Khi xác định doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng, ghi:

Nợ 331: Phải trả người bán

Có 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có 3331: Thuế GTGT phải nộp

 • Khi trả tiền bán hàng đại lý cho bên giao hàng, ghi nhận như sau:

Nợ 331: Phải trả người bán

Có 111, 112.

>>>>>>> Tìm hiểu thêm: Cách Lập Tờ Khai Thuế GTGT Mẫu 01/GTGT Theo Thông Tư 80

4.5 Hạch toán doanh thu hoạt động xây dựng

 • Khi hạch toán doanh thu hoạt động xây dựng, kế toán lập hóa đơn GTGT căn cứ vào phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận, ghi:

Nợ 111, 112, 131: 

Có 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Có 3331: Thuế GTGT phải nộp

 • Khoản tiền thưởng thu được từ khách hàng trả thêm cho nhà thầu khi hoàn thành hợp đồng đạt hoặc vượt một số chỉ tiêu được ghi trong hợp đồng, kế toán ghi:

Nợ 111, 112, 131: 

Có 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Có 3331: Thuế GTGT phải nộp

 • Khoản bồi thường nhận được từ khách hàng để bù đắp các chi phí không bao gồm trong giá trị hợp đồng, hạch toán:

Nợ 111, 112, 131: 

Có 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Có 3331: Thuế GTGT phải nộp

 • Nếu nhận được tiền thanh toán khối lượng công việc hoàn thành hoặc tiền tạm ứng của khách hàng, ghi:

Nợ 111, 112…

Có 131: Phải thu của khách hàng

Trên đây, EasyBooks đã giúp bạn tìm hiểu Hạch Toán Doanh Thu Theo Thông Tư 200. Hy vọng thông tin này hữu ích tới quý bạn đọc.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ tới Phần mềm kế toán EasyBooks qua số hotline: 1900 57 57 54. Đội ngũ nhân viên của SoftDreams luôn hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

———————————

Phần mềm kế toán EasyBooks – NÂNG TẦM DOANH NGHIỆP

 • EasyBooks đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản trị tài chính kế toán cho mọi doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC và 133/2016/TT-BTC.
 • Đưa ra cảnh báo cho kế toán khi hạch toán không hợp lệ, tồn quỹ âm – kho âm và không tuân thủ các nguyên tắc kế toán.
 • Tất cả tính năng và hệ thống báo cáo của phần mềm được xây dựng dựa trên quy chuẩn chung của Bộ Tài chính.
 • EasyBooks nâng cấp ứng dụng MIỄN PHÍ khi có thay đổi về chính sách kế toán, thuế, nghị định, thông tư.
 • Đánh giá hiệu quả kinh doanh chi tiết và tối giản thao tác, giảm thời gian nhập liệu chứng từ cho kế toán.

—————–

Hướng dẫn: Lập chứng từ nhập kho cho hộ kinh doanh theo Thông Tư 88 

Liên hệ để được tư vấn về phần mềm kế toán

Hotline: 1900 57 57 54.

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: Phần mềm kế toán EasyBooks

Group trao đổi: Cộng đồng hỗ trợ Phần mềm kế toán EasyBooks – SOFTDREAMS

Địa chỉ: Nhà khách ATS, số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Phần mềm kế toán

EasyBooks là phần mềm kế toán tối ưu dành cho các doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán.

Product SKU: GTIN - Global Trade Item Number

Product Brand: Phần mềm kế toán EasyBooks, Phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice

Product Currency: vnd

Product In-Stock: InStock

Editor's Rating:
5

Contact Me on Zalo
Easybooks - Phần mềm kế toán online dành cho mọi doanh nghiệp