Phụ lục 03-2A/TNDN được lập khi trong kỳ tính thuế doanh nghiệp còn số lỗ được kết chuyển từ những năm trước. Bài viết dưới đây, Phần mềm kế toán EasyBooks sẽ hướng dẫn quý độc giả Cách Kê Khai Phụ Lục Chuyển Lỗ 03-2A/TNDN Trên HTKK nhé!

cach-ke-khai-phu-luc-chuyen-lo-03-2a-tndn-tren-htkk

1. Nguyên tắc chuyển lỗ

– Chuyển lỗ liên tục, chuyển toàn bộ lỗ nhưng tối đa không quá số lãi trong kỳ.

– Chỉ được chuyển lỗ khi doanh nghiệp có kết quả kinh doanh là lãi.

– Thời gian chuyển lỗ liên tục tối đa không quá 5 năm

– Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp xác định số lỗ doanh nghiệp được chuyển khác với số lỗ do doanh nghiệp tự xác định thì số lỗ được chuyển xác định theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền nhưng đảm bảo chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

– Doanh nghiệp chỉ lập phụ lục 03-2/TNDN khi năm quyết toán thuế có phát sinh thu nhập chịu thuế và có phát sinh số lỗ của các năm trước còn trong thời hạn chuyển lỗ vào năm quyết toán thuế để giảm thu nhập chịu thuế.

– Trường hợp năm quyết toán thuế, doanh nghiệp vừa có HĐKD được hưởng ưu đãi thuế phát sinh thu nhập chịu thuế, hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế và thu nhập khác cũng phát sinh thu nhập, nếu có các khoản lỗ phát sinh từ những năm trước còn trong thời hạn chuyển lỗ vào năm quyết toán thuế, thì doanh nghiệp phải hạch toán riêng lỗ của từng HĐKD để chuyển tương ứng vào thu nhập chịu thuế của từng HĐKD, nếu hoạt động kinh doanh nào còn lỗ thì được chuyển vào thu nhập chịu thuế của các HĐKD còn thu nhập do doanh nghiệp lựa chọn.
Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được lỗ của từng hoạt động kinh doanh thì phân bổ số lỗ của từng hoạt động theo tỷ lệ % doanh thu của từng hoạt động trên tổng doanh thu toàn doanh nghiệp của năm phát sinh lỗ.

>>>>>>>>Tham khảo: Biên bản góp vốn hộ kinh doanh 

>>>>>>>>>>Có thể bạn quan tâm: Hướng Dẫn Lập Phụ Lục 03-1A/TNDN Mới Nhất Theo TT80

– Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh BĐS bị lỗ thì phải hạch toán riêng lỗ của hoạt động kinh doanh BĐS để chuyển vào thu nhập chịu thuế của hoạt động kinh BĐS, nếu chuyển không hết thì được kết chuyển vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động SXKD khác của doanh nghiệp. Trường hợp HĐKD khác phát sinh lỗ thì không được kết chuyển vào thu nhập của hoạt động kinh doanh bất động sản.

Trường hợp này doanh nghiệp phải lập riêng phụ lục 03-2/TNDN cho từng hoạt động kinh doanh BĐS và hoạt động kinh doanh khác để chuyển lỗ tương ứng vào từng loại thu nhập chịu thuế của năm phát sinh thu nhập. (Khi kê khai trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK, chuyển lỗ của hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp lựa chọn phụ lục 03-2A/TNDN, chuyển lỗ của hoạt động kinh doanh BĐS doanh nghiệp lựa chọn phụ lục 03-2B/TNDN)

– Các khoản lỗ của các kỳ trước còn trong thời hạn chuyển lỗ vào kỳ quyết toán thuế phát sinh thu nhập chịu thuế phải đảm bảo nguyên tắc số lỗ được chuyển không lớn hơn số thu nhập chịu thuế phát sinh của kỳ được chuyển lỗ

– Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản của cơ quan có thẩm quyền. Số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi chuyển đổi sở hữu, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách phải được theo dõi chi tiết theo năm phát sinh và được tiếp tục chuyển vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi sở hữu, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách để đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp
sau năm phát sinh lỗ.

– Doanh nghiệp là liên doanh của nhiều doanh nghiệp khác, khi có quyết định giải thể mà bị lỗ thì số lỗ được phân bổ cho từng doanh nghiệp tham gia liên doanh. Doanh nghiệp tham gia liên doanh được tổng hợp số lỗ phân bổ từ cơ sở liên doanh vào kết quả kinh doanh của mình khi quyết toán thuế nhưng đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ của doanh nghiệp liên doanh.

>>>>>>>>Xem ngay: Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN của TT80

2. Cách chuyển lỗ phụ lục 03-2A/TNDN

cach-ke-khai-phu-luc-chuyen-lo-03-2a-tndn-tren-htkk

Trong kỳ doanh nghiệp phát sinh lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh và phát sinh cả lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì doanh nghiệp phải tách riêng số lỗ của hoạt động sản xuất kinh doanh kê khai ở phần I và lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản kê khai ở phần II của phụ lục 03-2/TNDN.

 • Cột (2): Phần mềm tự động cập nhật 5 năm gần nhất được chuyển lỗ của kỳ báo cáo;
 • Cột (3): Điền số lỗ phát sinh của các năm tương ứng ở cột (2) (số lỗ của hoạt động sản xuất kinh doanh của các năm trước lấy ở chỉ tiêu B14 (khi B14 < 0), số lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì lấy ở chỉ tiêu B15 (khi B15 < 0) trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước;
 • Cột (4): Điền tổng số lỗ đã được chuyển trong các kỳ tính thuế trước là tổng số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế này ở phụ lục chuyển lỗ của những năm trước;
 • Cột (5): Điền số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế hiện tại;
  • Trường hợp 1: Tổng số lỗ của kỳ trước nhỏ hơn số lãi của kỳ tính thuế thì số tiền lỗ được chuyển trong kỳ bằng số lỗ phát sinh của các kỳ trước;
  • Trường hợp 2: Tổng số lỗ của kỳ trước lớn hơn số lãi của kỳ này thì doanh nghiệp thực hiện chuyển lỗ dần, số lỗ của kỳ trước được chuyển trong kỳ bằng số tiền lãi phát sinh trong kỳ.
 • Cột (6): Phần mềm tự tính số lỗ chưa chuyển hết và được chuyển sang các kỳ tính thuế sau (6) = (3) – (4) – (5).

>>>>>>>>>> Tìm hiểu thêm: Hạch toán hàng khuyến mãi theo thông tư 200

3. Cách Kê Khai Phụ Lục Chuyển Lỗ 03-2A/TNDN Trên HTKK

Bước 1. Chọn phụ lục phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN trên HTKK

 • Đăng nhập vào phần mềm HTKK 4.5.9
 • Nhập đúng mã số thuế của doanh nghiệp.

cach-ke-khai-phu-luc-chuyen-lo-03-2A-tndn-tren-htkk

 • Chọn thuế TNDN và tích chọn Quyết toán TNDN năm (03/TNDN)

cach-ke-khai-phu-luc-chuyen-lo-03-2A-tndn-tren-htkk

 • Chọn năm Quyết toán, tích chọn phụ lục kê khai “03-2A/TNDN”

cach-ke-khai-phu-luc-chuyen-lo-03-2A-tndn-tren-htkk

Bước 2. Thực hiện kê khai vào phụ lục

Dưới đây là các ví dụ cho những trường hợp đặc trưng cho chuyển lỗ và kê khai trên phụ lục 03-2A/TNDN:

Ví dụ 4: Công ty D có số liệu như sau:

 • Năm 2018 lỗ: 60 triệu
 • Năm 2019 lỗ: 20 triệu
 • Năm 2020 lãi: 70 triệu

Cách chuyển lỗ của năm 2020 như sau:

Chuyển toàn bộ số lỗ của năm 2018 là 60 triệu

Số lỗ của năm 2019 kế toán chuyển 10 triệu sang năm 2020 và theo dõi số lỗ còn lại là 10 triệu để bù trừ lỗ cho các năm phát sinh sau nếu có.

Phụ lục kết chuyển lỗ cho ví dụ 4

Ví dụ 5: Công ty EGH có số liệu kế toán như sau:

 • Năm 2017: Lỗ 70 triệu
 • Năm 2018: Lãi 20 triệu
 • Năm 2019: Lỗ 10 triệu
 • Năm 2020: Lãi 90 triệu

Cách kết chuyển lỗ năm 2020 như sau:

 • Lỗ của năm 2017 còn lại (năm 2020)= 70 triệu (lỗ năm 2017) – 20 triệu (đã chuyển lỗ vào năm 2018) = 50 triệu
 • Tổng số lỗ được chuyển vào năm 2020 = 50 triệu (số lỗ của năm 2017) + 10 triệu (số lỗ của năm 2019) = 60 triệu
 • Thu nhập tính thuế của năm 2020 = Thu nhập chịu thuế – Thu nhập miễn thuế – Lỗ năm trước chuyển sang = 90 (số lãi năm 2020) – 60 triệu (chuyển lỗ) = 30 triệu
 • Số tiền thuế phải nộp năm 2020 = 30 triệu x 20% = 6 triệu

>>>>>>>>>> Tìm hiểu ngay: Những hộ kinh doanh được miễn thuế

Thực hiện lập tờ khai Quyết toán thuế TNDN 03/TNDN và phụ lục 03-2A/TNDN như sau:

Cách chuyển lỗ trên phụ lục 03-2A/TNDN:

Phụ lục kết chuyển lỗ cho ví dụ 5

Doanh nghiệp phát sinh lãi chỉ tiêu C4 (tờ khai quyết toán thuế TNDN)– thu nhập tính thuế có phát sinh dương (lãi) mà các năm trước còn số lỗ chưa kết chuyển hết kế toán thực hiện việc chuyển lỗ trên phụ lục 03-2A/TNDN.

Sau khi thực hiện chuyển lỗ trên phụ lục 03-2A/TNDN, phần mềm HTKK sẽ tự động cập nhập trên Mã chỉ tiêu C3a trên tờ khai quyết toán 03/TNDN.

Tờ khai quyết toán thuế TNDN 03/TNDN cập nhập sau khi lập phụ lục kết chuyển lỗ

>>>>>Xem thêm: Chi Phí Trước Khi Thành Lập Doanh Nghiệp Có Được Tính Là Chi Phí Hợp Lý Không

Trên đây, EasyBooks đã giúp bạn “Cách Kê Khai Phụ Lục Chuyển Lỗ 03-2A/TNDN Trên HTKK. Hy vọng thông tin này hữu ích tới quý bạn đọc.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ tới Phần mềm kế toán EasyBooks qua số hotline: 1900 57 57 54. Đội ngũ nhân viên của SoftDreams luôn hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

———————————

Phần mềm kế toán EasyBooks – NÂNG TẦM DOANH NGHIỆP

 • EasyBooks đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản trị tài chính kế toán cho mọi doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC và 133/2016/TT-BTC.
 • Đưa ra cảnh báo cho kế toán khi hạch toán không hợp lệ, tồn quỹ âm – kho âm và không tuân thủ các nguyên tắc kế toán.
 • Tất cả tính năng và hệ thống báo cáo của phần mềm được xây dựng dựa trên quy chuẩn chung của Bộ Tài chính.
 • EasyBooks nâng cấp ứng dụng MIỄN PHÍ khi có thay đổi về chính sách kế toán, thuế, nghị định, thông tư.
 • Đánh giá hiệu quả kinh doanh chi tiết và tối giản thao tác, giảm thời gian nhập liệu chứng từ cho kế toán.

—————–

Hướng dẫn: Lập chứng từ nhập kho cho hộ kinh doanh theo Thông Tư 88 

Liên hệ để được tư vấn về phần mềm kế toán

Hotline: 1900 57 57 54.

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: Phần mềm kế toán EasyBooks

Group trao đổi: Cộng đồng hỗ trợ Phần mềm kế toán EasyBooks – SOFTDREAMS

Địa chỉ: Nhà khách ATS, số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đánh giá bài viết
Phần mềm kế toán

EasyBooks là phần mềm kế toán tối ưu dành cho các doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán.

Product SKU: GTIN - Global Trade Item Number

Product Brand: Phần mềm kế toán EasyBooks, Phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice

Product Currency: vnd

Product In-Stock: InStock

Editor's Rating:
5

Contact Me on Zalo
Easybooks - Phần mềm kế toán online dành cho mọi doanh nghiệp