Căn cứ theo Thông tư 88/2021/TT-BTC, kể từ ngày 01/01/2022 quy định về việc hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng các sổ sách hộ kinh doanh. Trong bài viết dưới đây, Phần mềm kế toán EasyBooks sẽ chia sẻ chi tiết, mời quý độc giả cùng theo dõi!

so-sach-ho-kinh-doanh

1. Các trường hợp HKD sẽ nộp thuế theo phương pháp kê khai hộ kinh doanh và mở sổ sách kế toán hộ kinh doanh

Từ năm 2022, nếu hộ kinh doanh có quy mô lớn thì nộp thuế theo phương pháp kê khai theo Thông tư 40/2021/TT- BTC ( kê khai thuế hộ kinh doanh ) và phải mở sổ sách kế toán theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC.

Nếu hộ kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng có mong muốn thực hiện theo phương pháp kê khai thì trực tiếp làm đơn và gửi cơ quan quản lý thuế để được xem xét chấp nhận nộp thuế theo phương pháp kê khai.

so-sach-ho-kinh-doanh

Căn cứ theo điểm 2, điều 3 Thông tư 40/2021/TT-BTC quy định về hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn như sau:

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có quy mô về doanh thu, lao động đáp ứng từ mức cao nhất về tiêu chí của doanh nghiệp siêu nhỏ trở lên, cụ thể như sau:

– Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm từ 10 người trở lên hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên.

– Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm từ 10 người trở lên hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên.

>>>>> Tham khảo: Hộ Kinh Doanh Nộp Thuế Theo Phương Pháp Khoán

2. Chi tiết các loại sổ sách kế toán hộ kinh doanh cá thể theo thông tư 88/2021/TT-BTC

Theo khoản 4, điều 5 Thông tư 88/2021/TT-BTC hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng các sổ kế toán theo danh mục sau đây:

STT

Tên sổ kế toán

Ký hiệu

1 Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ Mẫu số S1- HKD
2 Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa Mẫu số S2-HKD
3 Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh Mẫu số S3-HKD
4 Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN Mẫu số S4-HKD
5 Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương của người lao động Mẫu số S5-HKD
6 Sổ quỹ tiền mặt Mẫu số S6-HKD
7 Sổ tiền gửi ngân hàng Mẫu số S7-HKD

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh khác nhau thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải mở sổ kế toán để theo dõi chi tiết theo từng địa điểm kinh doanh.

>>>>>> Xem thêm: Góp Vốn Vào Chi Nhánh Độc Lập

3. Mẫu sổ sách kế toán hộ kinh do-anh excel theo thông tư 88/2021/TT-BTC

3.1.  Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ

HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH:……

Địa chỉ:………………………………………..

Mẫu số S1-HKD

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT DOANH THU BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

Tên địa điểm kinh doanh: ………………….

Năm:……………………..

Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ chia theo danh mục ngành nghề Ghi chú
Số hiệu Ngày, tháng Phân phối, cung cấp hàng hóa Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu Hoạt động kinh doanh khác
A B C D 1 2 …. 4 5 7 8 10 12
Tổng cộng

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang ……….

– Ngày mở sổ: ………….

NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, họ tên) Ngày … tháng … năm …

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH/CÁ NHÂN KINH DOANH

(Ký, họ tên, đóng dấu)

3.2. Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH:…..

Địa chỉ:………………………………………..

Mẫu số S2-HKD

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa: ………………..

Năm ………….……

Chứng từ Diễn giải Đơn vị tính Đơn giá Nhập Xuất Tồn Ghi chú
Số hiệu Ngày, tháng Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8
Số dư đầu kỳ
Cộng phát sinh trong kỳ X X
Số dư cuối kỳ X X X X

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …..

– Ngày mở sổ: ……

NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, họ tên) Ngày … tháng … năm …

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH/CÁ NHÂN KINH DOANH

(Ký, họ tên, đóng dấu)

>>>>>>> Tìm hiểu thêm: Chức Năng, Nhiệm Vụ, Công Việc Của Kế Toán Trưởng

3.3. Mẫu sổ chi phí sản xuất, kinh doanh

HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH:…………………

Địa chỉ:………………………………………………………

Mẫu số S3-HKD

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH

Tên địa điểm kinh doanh: ……………

Năm …………………

Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Tập hợp chi phí theo các yếu tố sản xuất, kinh doanh
Số hiệu Ngày tháng Tổng số tiền Chia ra
Chi phí nhân công Chi phí điện Chi phí nước Chi phí viễn thông Chi phí thuê kho bãi, mặt bằng kinh doanh Chi phí quản lý (chi phí văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ..) Chi phí khác (hội nghị, công tác phí, thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, thuê ngoài khác,…)
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8
Số phát sinh trong kỳ
Tổng cộng

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: ….

NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, họ tên) Ngày … tháng … năm …

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH/CÁ NHÂN KINH DOANH

(Ký, họ tên, đóng dấu)

3.4. Mẫu sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN

HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH:….

Địa chỉ:……………………………….

Mẫu số S4-HKD

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ VỚI NSNN

Loại thuế:…………………

Năm: …………….

Đơn vị tính:…..

Chứng từ Diễn giải Số thuế phải nộp Số thuế đã nộp Ghi chú
Số  hiệu Ngày, tháng
A B C 1 2 3
Số dư đầu kỳ

Số phát sinh trong kỳ

Cộng số phát sinh trong kỳ

Số dư cuối kỳ

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: …

NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, họ tên) Ngày … tháng … năm …

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH/CÁ NHÂN KINH DOANH

(Ký, họ tên, đóng dấu)

>>>>>>> Xem ngay: Nhiệm Vụ Của Kế Toán Ngân Hàng Trong Doanh Nghiệp

3.5. Mẫu sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương của người lao động

HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH:…………….

Địa chỉ:…………………………………………….

Mẫu số S5-HKD

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN NỘP THEO LƯƠNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Năm…………………..

Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Tiền lương và thu nhập của người lao động BHXH BHYT BHTN ….
Số hiệu Ngày, tháng Số phải trả Số đã trả Số còn phải trả Số phải trả Số đã trả Số còn phải trả Số phải trả Số đã trả Số còn phải trả Số phải trả Số đã trả Số còn phải trả
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
– Số dư đầu kỳ

– Số phát sinh trong kỳ

……….

 

– Cộng số phát sinh trong kỳ

– Số dư cuối kỳ

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: …

NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, họ tên) Ngày … tháng … năm …

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH/CÁ NHÂN KINH DOANH

(Ký, họ tên, đóng dấu)

3.6. Mẫu sổ quỹ tiền mặt

HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH:…………………

Địa chỉ:……………………………………………….

Mẫu số S6-HKD

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Loại quỹ: …………….

Ngày, tháng ghi sổ Ngày, tháng chứng từ Số hiệu chứng từ Diễn giải Số tiền Ghi chú
Thu Chi Thu Chi Tồn
A B C D E 1 2 3 F
– Số dư đầu kỳ

– Số phát sinh trong kỳ

x x
– Cộng số phát sinh trong kỳ x x
– Số dư cuối kỳ x x x

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: …

NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, họ tên) Ngày … tháng … năm …

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH/CÁ NHÂN KINH DOANH

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trên đây, EasyBooks đã giúp bạn Sổ Sách Hộ Kinh Doanh. Hy vọng thông tin này hữu ích tới quý bạn đọc.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ tới Phần mềm kế toán EasyBooks qua số hotline: 1900 57 57 54. Đội ngũ nhân viên của SoftDreams luôn hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

———————————

Phần mềm kế toán EasyBooks – NÂNG TẦM DOANH NGHIỆP

  • EasyBooks đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản trị tài chính kế toán cho mọi doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC và 133/2016/TT-BTC.
  • Đưa ra cảnh báo cho kế toán khi hạch toán không hợp lệ, tồn quỹ âm – kho âm và không tuân thủ các nguyên tắc kế toán.
  • Tất cả tính năng và hệ thống báo cáo của phần mềm được xây dựng dựa trên quy chuẩn chung của Bộ Tài chính.
  • EasyBooks nâng cấp ứng dụng MIỄN PHÍ khi có thay đổi về chính sách kế toán, thuế, nghị định, thông tư.
  • Đánh giá hiệu quả kinh doanh chi tiết và tối giản thao tác, giảm thời gian nhập liệu chứng từ cho kế toán.

—————–

Hướng dẫn: Lập chứng từ nhập kho cho hộ kinh doanh theo Thông Tư 88 

Liên hệ để được tư vấn về phần mềm kế toán

Hotline: 1900 57 57 54.

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: Phần mềm kế toán EasyBooks

Group trao đổi: Cộng đồng hỗ trợ Phần mềm kế toán EasyBooks – SOFTDREAMS

Địa chỉ: Nhà khách ATS, số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đánh giá bài viết
Phần mềm kế toán

EasyBooks là phần mềm kế toán tối ưu dành cho các doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán

Product SKU: GTIN - Global Trade Item Number

Product Brand: Phần mềm kế toán EasyBooks, Phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice

Product Currency: vnd

Product In-Stock: InStock

Editor's Rating:
5

Contact Me on Zalo
Easybooks - Phần mềm kế toán online dành cho mọi doanh nghiệp