Quyết định bổ nhiệm là gì? Trường hợp nào cần quyết định bổ nhiệm? Nội dung quyết định bổ nhiệm như thế nào? Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc ra sao? Hãy cùng Phần mềm kế toán Online EasyBooks tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây nhé!

mau-quyet-dinh-bo-nhiem-giam-doc

1. Quyết định bổ nhiệm là gì? Trường hợp nào cần quyết định bổ nhiệm?

Quyết định bổ nhiệm thực chất là một văn bản ghi nhận việc bổ nhiệm chức vụ giám đốc công ty/doanh nghiệp hoặc một chức danh nào đó ở trong cơ quan Nhà nước dành cho các cá nhân hoàn thành nhiệm vụ tốt, đạt thành tích cao trong công việc lên giữ một chức vụ khác cao hơn hiện tại.

Thông thường công việc này được thực hiện bởi những đối tượng có thẩm quyền và cần căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn được giao, khả năng người được bổ nhiệm và nhu cầu công tác thì sẽ ra quyết định bổ nhiệm tương ứng. Hình thức này diễn ra ở nhiều cơ quan đơn vị, doanh nghiệp khác nhau chứ không chỉ có ở mỗi cơ quan Nhà nước.

Đối với các doanh nghiệp, theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, các trường hợp cần đến Quyết định bổ nhiệm gồm:

 • Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 02 thành viên trở lên, Hội đồng quản trị công ty cổ phần bổ nhiệm Giám đốc/Tổng Giám đốc;
 • Giám đốc/Tổng Giám đốc công ty TNHH 02 thành viên trở lên, công ty cổ phần bổ nhiệm các chức danh quản lý trong công ty;
 • Chủ sở hữu công ty TNHH 01 thành viên bổ nhiệm Chủ tịch công ty, kiểm soát viên;
 • Chủ sở hữu công ty TNHH 01 thành viên bổ nhiệm người quản lý, Kiểm soát viên của công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty.

>>>>>>>> Tham khảo: Cải Cách Tiền Lương 2024: Sẽ Bãi Bỏ Mức Lương Cơ Sở Và Hệ Số Lương?

2. Nội dung quyết định bổ nhiệm như thế nào?

mau-quyet-dinh-bo-nhiem-giam-doc

Tùy thuộc theo từng chức danh được bổ nhiệm cũng như đơn vị và cơ quan có thẩm quyền thực hiện thì nội dung của các mẫu quyết định sẽ khác nhau. Tuy nhiên nhìn chung vẫn cần phải có đầy đủ một số nội dung cơ bản như sau:

 • Quốc hiệu tiêu ngữ là phần không thể thiếu trong mọi văn bản hành chính. Cộng với tên cơ quan và đơn vị ra quyết định bổ nhiệm.
 • Tên quyết định bổ nhiệm trình bày bằng chữ in hoa có dấu, căn lề giữa và ghi rõ bổ nhiệm cán bộ, công chức,…
 • Căn cứ ra quyết định bổ nhiệm cần ghi rõ. Ví dụ căn cứ theo quy định của luật, căn cứ vào hoạt động SXKD của doanh nghiệp,… Trong đó cần nếu chính xác cơ quan hay cá nhân có thẩm quyền thực hiện bổ nhiệm.
 • Ghi rõ họ tên và chức danh người được bổ nhiệm dựa theo quy định
 • Trách nhiệm thi hành cả người được nhận quyết định và cơ quan đơn vị có liên quan. Cuối cùng người có thẩm quyền ký tên vào quyết định rồi gửi cho cá nhân/đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện.

Ngoài ra khi soạn thảo quyết định này thì cần phải đáp ứng được các yêu cầu liên quan đến mặt thể thức văn bản theo quy định cũng như kỹ thuật trình bày để đảm bảo đủ tiêu chí định lề trang.

>>>>>> Xem thêm: Mẫu Đăng Ký Phương Pháp Khấu Hao Tài Sản Cố Định

3. Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc

3.1 Mẫu Quyết định bổ nhiệm Giám đốc điều hành công ty

CÔNG TY …………….
—————–Số: …….. – QĐ/CTY
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

…, ngày…. tháng … năm ….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc/Tổng giám đốc điều hành công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY …………………………….

– Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020

– Căn cứ Điều lệ Công ty ………………………….….…

– Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty………………..…….…

– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà…………….….………….…

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà …………….…….………..…

CMND số…………….…….…………………………………….…

Nơi cấp:…………… ……Ngày cấp: ………………………

Địa chỉ thường trú.……………………………… ……

Giữ chức vụ Giám đốc điều hành/tổng giám đốc của công ty……., Là người đại diện theo pháp luật và chịu trách nhiệm mọi hoạt động quản lý, đối ngoại của công ty.

Điều 2: Ông/Bà ……….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT

3.2. Mẫu Quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN…..

Số: ../20…/QĐ….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..***…..

…, ngày… tháng.năm… 20…

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ………….

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ………………………….

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ………….;

– Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ………………………..;

– Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

– Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Nay bổ nhiệm:

Họ và tên: …………………………..   Giới tính: ……..

Sinh ngày:……………….. Dân tộc:……….   Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Hộ chiếu số: ………do ……………. cấp ngày: …………….

Nơi đăng ký HKTT: …………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………

Giữ chức vụ:…………………Giám đốc ……………………

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Giám đốc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên Công ty và theo luật hiện hành.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

1. Giám đốc Công ty có các quyền sau:

– Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;

– Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty;

– Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty;

– Ban hành quy chế quản lý nội bộ Công ty;

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty trừ các  chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

– Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty;

– Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức Công ty;

– Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên;

– Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh doanh;

– Tuyển dụng lao động;

– Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, tại Hợp đồng lao động mà Giám đốc ký với Công ty và theo quyết định của Hội đồng thành viên.

2. Giám đốc có các nghĩa vụ sau đây:

– Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.

– Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;

– Khi Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả thì phải thông báo tình hình tài chính của Công ty cho tất cả Hội đồng quản trị Công ty và chủ nợ biết;

– Không được tăng tiền lương, không được trả tiền thưởng cho công nhân viên của Công ty, kể cả cho người quản lý;

– Phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do không thực hiện các nghĩa vụ quy định tại điểm này; kiến nghị biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính của Công ty.

Điều 3: Ông …………. và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Một số thông tin 

Nơi nhận

–  Như Điều 

– Lưu VP

                                                    T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                           CHỦ TỊCH

>>>>>>> Có thể bạn quan tâm: Hướng Dẫn Đánh Giá Sản Phẩm Dở Dang Cuối Kỳ

3.3 Mẫu Quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty TNHH

TÊN DOANH NGHIỆP

Số: …../QĐ/…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày  ….. tháng …. năm 20….

QUYẾT ĐỊNH

(V/v bổ nhiệm Giám đốc )

———————————-

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH …………………..

– Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;

– Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Sở Kế Hoạch Đầu ………… cấp ngày …../…../…….

– Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh của công ty;

– Căn cứ  năng lực của Ông/Bà: ……………..

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà: ………………

Giới tính : Nam

Sinh ngày: …………… Dân tộc……………  Quốc tịch………………..

Số CMND/ Căn cước công dân: ………………..   Ngày cấp: ………………..

Nơi cấp:  ………………..

Địa chỉ thường trú : ………………..

Địa chỉ liên lạc : ………………..

Giữ chức vụ giám đốc công ty.

Điều 2: Mức lương khởi điểm được hưởng và các khoản phụ cấp khác theo quy chế Công ty …………………………………………………

Điều 3: Ông (bà) tại điều 1 có trách nhiệm và quyền hạn:

Điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình.

 • Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh, kinh tế tài chính, nhân sự của công ty;
 • Ký hồ sơ khai thuế, báo cáo quyết toán thuế, báo cáo quyết toán tài chính;
 • Các quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông (bà) có tên tại điều 1 và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Như điều 4: để chấp hành;

– ………… (kèm theo HS đăng ký thuế);

– Lưu văn phòng Công ty./.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(Ký tên, đóng dấu)

>>>>> Quý Anh/ Chị quan tâm có thể đăng ký nhận tư vấn & trải nghiệm MIỄN PHÍ Phần mềm Kế toán EasyBooks ngay tại đây nhé: http://dangkydemo.easybooks.vn/

Trên đây, EasyBooks đã giúp bạn tìm hiểu Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc“. Hy vọng thông tin này hữu ích tới quý bạn đọc.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ tới Phần mềm kế toán Online EasyBooks qua số hotline: 1900 57 57 54. Đội ngũ nhân viên của SoftDreams luôn hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

———————————

Phần mềm kế toán EasyBooks – NÂNG TẦM DOANH NGHIỆP

 • EasyBooks đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản trị tài chính kế toán cho mọi doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC và 133/2016/TT-BTC.
 • Đưa ra cảnh báo cho kế toán khi hạch toán không hợp lệ, tồn quỹ âm – kho âm và không tuân thủ các nguyên tắc kế toán.
 • Tất cả tính năng và hệ thống báo cáo của phần mềm được xây dựng dựa trên quy chuẩn chung của Bộ Tài chính.
 • EasyBooks nâng cấp ứng dụng MIỄN PHÍ khi có thay đổi về chính sách kế toán, thuế, nghị định, thông tư.
 • Đánh giá hiệu quả kinh doanh chi tiết và tối giản thao tác, giảm thời gian nhập liệu chứng từ cho kế toán.

_______________________

Phần mềm kế toán EasyBooks – Công cụ hỗ trợ đắc lực cho kế toán và nhà quản trị doanh nghiệp

Liên hệ để được tư vấn về phần mềm kế toán

Hotline: 1900 57 57 54.

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: Phần mềm kế toán EasyBooks

Group trao đổi: Cộng đồng hỗ trợ Phần mềm kế toán EasyBooks – SOFTDREAMS

Địa chỉ: Nhà khách ATS, số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đánh giá bài viết
Phần mềm kế toán Online

EasyBooks là phần mềm kế toán tối ưu dành cho các doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán.

Product SKU: GTIN - Global Trade Item Number

Product Brand: Phần mềm kế toán EasyBooks, Phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice

Product Currency: vnd

Product In-Stock: InStock

Editor's Rating:
5

Contact Me on Zalo
Easybooks - Phần mềm kế toán online dành cho mọi doanh nghiệp