- Phân hệ tổng hợp là trung tâm tiếp nhận dữ liệu của các phân hệ và Module kế toán khác. Tại đây, kế toán có thể thực hiện các nghiệp vụ tổng hợp: quyết toán tạm ứng, hạch toán lương, thuế, bảo hiểm, khấu trừ thuế, phân bổ chi phí, xử lý chênh lệch tỷ giá... trước khi tiến hành kết chuyển lãi lỗ và lập báo cáo tài chính.

- Ngoài ra, phân hệ tổng hợp còn có chức năng khóa sổ kỳ kế toán/ bỏ khóa sổ kỳ kế toán, để doanh nghiệp kiểm soát được số liệu cụ thể nhất theo từng kỳ báo cáo, rà soát chứng từ sổ sách khi cần. Ngoài ra, hệ thống còn có chức năng bù trừ công nợ, áp dụng đối với các đối tượng vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp của doanh nghiệp.

- Với Kế toán EasyBooks, hệ thống tự động kết chuyển lãi lỗ để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhanh chóng và chính xác.