-    Với phân hệ tiền lương, kế toán có thể chấm công trực tiếp, lập bảng tổng hợp công từ các bảng theo dõi khác, tính lương theo lương thỏa thuận hoặc theo hệ số lương và lương cơ sở. Phần mềm hỗ trợ sinh các chứng từ hạch toán lương tự động, thanh toán bảo hiểm và theo dõi việc thanh toán lương nhân viên. 
-    Đồng thời, người dùng có thể chủ động tạo ký hiệu chấm công, cài đặt quy định lương - thuế - bảo hiểm theo quy chuẩn của riêng doanh nghiệp, chủ động thay đổi phù hợp với quy định hiện hành.