- Với phân hệ mua hàng, phần mềm kế toán EasyBooks giúp doanh nghiệp quản lý các đơn mua hàng và hạch toán kế toán các nghiệp vụ mua hàng hóa/dịch vụ, các khoản chiết khấu, giảm giá, trả lại hàng mua. Tại phân hệ có đầy đủ các tính năng để thực hiện các nghiệp vụ mua hàng trong nước lẫn mua hàng nhập khẩu, mua hàng qua kho hoặc không qua kho.

- Phân hệ mua hàng theo dõi và thống kê việc mua hàng phục vụ cho việc phân tích tình hình thực hiện đơn hàng, theo dõi được công nợ phải trả nhà cung cấp và xu hướng thay đổi giá

- Phân hệ bổ sung chức năng tự động phân bổ chi phí mua hàng (vận chuyển, bốc dỡ...), chi phí trước hải quan cho từng mặt hàng theo nhiều hình thức. Người dùng có thể phân bổ nhiều chứng từ chi phí cho 1 chứng từ mua hàng hoặc phân bổ 1 chứng từ chi phí cho nhiều chứng từ mua hàng.

- Đồng thời, cung cấp các sổ, báo cáo để theo dõi chi tiết công nợ, tình hình mua hàng qua sổ nhật ký mua hàng, sổ chi tiết mua hàng, sổ tổng hợp và sổ chi tiết công nợ phải trả. Trên cơ sở đó, giúp cho doanh nghiệp chủ động có kế hoạch tài chính hợp lý để nhập hàng hóa và cân đối thanh toán công nợ cho nhà cung cấp.