- Phân hệ hợp đồng trên phần mềm kế toán EasyBooks giúp kế toán quản lý danh sách những hợp đồng bán hàng, hợp đồng mua phát sinh. Phần mềm cho phép kế toán quản lý được hợp đồng theo từng dự án, theo đơn hàng

- Kế toán dễ dàng xem được danh sách các hợp đồng phát sinh theo thời gian, dự án, thống kê dự toán, thực thu, thực chi... Hàng hóa, dịch vụ đã giao hoặc đã nhận từ các phân hệ bán hàng, mua hàng được ghi nhận theo hợp đồng sẽ tự động thể hiện trên báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng bán, hợp đồng mua

- Với phân hệ này, kế toán có thể lập hợp đồng từ đơn hàng để tiết kiệm thời gian không phải nhập lại thông tin, nắm bắt được doanh số ghi nhận từ hợp đồng, theo dõi được tình trạng hợp đồng và giá trị thanh lý hợp đồng.