- Phân hệ giá thành là công cụ đắc lực cho kế toán quản lý tập hợp chi phí, tính giá thành sản xuất. Với phân hệ này, kế toán dễ dàng tính giá thành cho các thành phẩm sản xuất, công trình xây lắp, vụ việc, đơn hàng, phân xưởng sản xuất, theo hợp đồng…

- Người dùng tự thiết lập được định mức nguyên vật liệu công trình, định mức giá thành của  thành phẩm, định mức phân bổ chi phí… cho phép phân bổ chi phí theo nhiều tiêu thức, đánh giá dở dang theo nhiều phương pháp khác nhau phù hợp với phương thức tính toán của từng doanh nghiệp